Uruk Hai

Uruk Hai fan art, Zbrush and Photoshop.
Hope you like!

Carlos cruz urukhaifanart01
Carlos cruz breakdown01
Carlos cruz bpr wip01
Carlos cruz bpr wip02